Ansal Wind Project

L’objectiu del projecte és la generació d’electricitat a partir d’energies renovables, i més concretament, l’energia eòlica. A conseqüència del projecte s’augmenta tant la capacitat de la xarxa de distribució com es desplaça una quantitat equivalent d’energia elèctrica provinent de combustibles fòssils.

Per aprofitar l’energia del vent, Ansal API ha instal·lat 8 turbines de vent d’1,5 MW cada una, amb un total de 12 MW.

BENEFICIS

Ambientals

  • Reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle associades a l’ús de combustibles fòssils per a la generació d’energia elèctrica. Específicament es substitueix l’ús del carbó emprat fins ara, per l’aprofitament d’energia eòlica.
  • Reducció al mínim els impactes negatius associats a l’emissió de gasos d’efecte hivernacle alhora que contribueix al desenvolupament econòmic i social de la regió.

Socials

  • Incrementar el valor del sòl on s’ubica el projecte. La instal·lació de parcs eòlics requereix de grans extensions de terra, el qual permet apreciar el valor del sòl que d’una altra manera es mantindria amb preus molt baixos degut a que la majoria d’aquestes terres són molt poc productives.
  • Creació d’oportunitats d’ocupació directe per a la població local, durant el muntatge i posada en servei de les turbines, i en la fase de funcionament i manteniment posterior dels aerogeneradors.
  • Millora del servei de subministrament elèctric, ja que ha millorat la freqüència i disponibilitat d’energia elèctrica (que acostumava a tallar-se regularment). Això ha ofert noves oportunitats per a les indústries i activitats econòmiques i pels consumidors locals, propiciant l’augment d’ocupació laboral indirecta.
  • Descentralització del poder econòmic, perquè el projecte Ansal contribueix al benestar econòmic de la nació a través de la reducció del consum de carbó i altres combustibles fòssils per la generació d’electricitat. Això ha permès diversificar l’oferta energètica nacional, dominada per l’ús de combustibles convencionals.

Més informació: