El lloc web i el domini clean-co2.com corresponen a LAVOLA 1981 SAU, amb CIF A58635269 i domicili a l’avinguda Roma, núm. 252-254, de Manlleu (CP 08560), adreça electrònica info@lavola.com, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Secció General, volum 42.724, foli 168, full 158.397, inscripció 27.

LAVOLA 1981 SAU és una empresa d’Anthesis Group. Aquest grup l’integren empreses de diferents països arreu del món, especialitzades serveis i solucions per a la sostenibilitat. Es pot consultar més informació sobre Anthesis Group a https://www.anthesisgroup.com/

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a LAVOLA 1981 SAU (en endavant Anthesis Lavola) o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. Anthesis Lavola presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. Anthesis Lavola autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a https://www.anthesisgroup.com/ca. Anthesis Lavola es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a https://www.anthesisgroup.com (framing).

Responsabilitat sobre els continguts

Tot i que Anthesis Lavola actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti.

Anthesis Lavola es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

Anthesis Lavola no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

Condicions d’ús

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.