Cenol and Telha forte ceramics

El projecte involucra a les empreses de ceràmica Cenol i Telha Forte, que són dues petites indústries de ceràmica prototípica que produeixen materials estructurals ceràmics com els maons. Aquests materials estan destinats al mercat local de São Miguel de Guamá, a l’estat brasiler de Pará.

El combustible que s’utilitzava per coure els materials ceràmics en l’escenari base del projecte era la fusta nativa del bioma Amazònic, que gràcies al desenvolupament del projecte ha estat substituïda per residus agroforestals locals.

El bioma Amazònic és un punt amb una elevada biodiversitat de fauna i flora en una regió aproximada de 7 milions de km2. Fins al desenvolupament de projectes d’aquest tipus, la desforestació incontrolada ha debilitat aquest espai, fins al punt que poblacions senceres de fauna i flora, entre elles espècies endèmiques, tenen el risc de desaparèixer per sempre.

BENEFICIS

Ambientals

  • Reducció dels impactes negatius de la desforestació del bioma amazònic, promocionant la no explotació de la zona a través de la limitació d’explotació a solament aquelles parts interessades que disposin de la documentació legal per a la comercialització de llenya nativa.
  • Reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle provinents de la combustió de llenya nativa, com serradures i llavors d’açaí (Euterpe oleracea), que és substituïda per herba d’elefant (Saccharum spp) o closca d’arròs. Aquesta substitució només és possible i viable quan es consideren els ingressos de la venta dels crèdits de carboni, ja que l’adaptació dels forns als nous combustibles de biomassa i l’adquisició dels nous equips requereixen d’inversions considerables.

Socials

  • Adhesió dels treballadors a la Unió Ceramista i al Sindicat de Treballadors, millorant les condicions de treball i evitant el desenvolupament de vagues.
  • Estimulació de la cultura local a través de donacions a les associacions locals, com “ASDEC” (Associació per al Desenvolupament Cultural de Carimbó Group).
  • Millora dels procediments de prevenció de riscos a través de la creació d’una Comissió Interna de Prevenció d’Accidents (CIPA) que: Dur a terme periòdicament revisions mèdiques; i ofereix formació al personal en matèria de bones pràctiques de salut i seguretat.
  • Formació tècnica del personal cada vegada que hi ha  alteracions en el procés productiu, per garantir unes condicions de treball i producció òptimes.

 

Més informació: