Projecte Hidroelèctric Mariposas

El Projecte Hidroelèctric Mariposas consisteix en la construcció i la operació d’una planta hidroelèctrica de 6.3MW. El Projecte utilitza les aigües de la primera secció del Canal Maule Norte, a la comuna de San Clemente, al país de Chile.

El projecte genera electricitat de fonts renovables, amb recursos hidroelèctrics utilitzant aigua de rec. El desenvolupament del projecte no afecta als regants locals, ja que l’aigua utilitzada per generar electricitat es retorna al mateix sistema d’irrigació, per a que pugui ser utilitzat per al rec.

El projecte genera una mitjana de 40 GWh d’electricitat renovable a l’any.

BENEFICIS

Ambientals

  • Reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle degut a la reducció de l’ús de combustibles fòssils com carbó, gasoil i gas natural a les plantes termals elèctriques.
  • Millora de la qualitat de l’aire a la zona on es desenvolupa el projecte, degut a la reducció de la crema de combustibles fòssils.
  • Subministrament d’energia neta a la Xarxa Elèctrica de Chile, contribuint al desenvolupament nacional.

Socials

  • Increment de l’activitat comercial degut a la generació d’energia neta i renovable.
  • Generació de llocs de treball a la zona on es desenvolupa el projecte: 250 llocs de treball locals durant la fase de construcció i 5 llocs de treball permanents durant la fase d’ús.
  • Beneficis econòmics per a les comunitats de San Clemente, Pelarco, Colbún, Linares, Curicó i Talca, que tenen una alta taxa d’atur i pobresa.
  • Millora del sistema d’irrigació (prop de 2200 regants beneficiats), a través de pagaments anuals pels drets d’ús de l’aigua.
  • Mostra a la comunitat local de com desenvolupar i finançar projectes d’energies renovables, a través de l’exemple de la petita empresa start up que ha utilitzat Reduccions d’Emissions Voluntàries (crèdits de carboni VER) com a Font de finançament rellevant.

Més informació: