Mamak Landfill Project

L’objectiu del projecte és recollir i aprofitar el biogàs produït a l’abocador MAMAK de Turquia per transformar-lo en electricitat. L’abocador rep els residus produïts per una població de 3,6 milions de persones que viuen en 6 municipis de la zona d’Ankara i que produeixen anualment 20 milions de tones de residus sòlids urbans (RSU).

Amb aquest projecte, es pretén desenvolupar un “residu zero”, on l’impacte ambiental present i futur dels residus és limitat i fins i tot neutralitzat. El projecte va rebre el reconeixement del Banc Mundial com el “Millor projecte mediambiental de l’any 2009”.

BENEFICIS

Ambientals

  • Reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle associades a l’ús de combustibles fòssils per a la generació d’energia elèctrica, minimitzant l’impacte del mix elèctric de la regió. Específicament es substitueixen les fonts contaminants pel biogàs de l’abocador provinent de la descomposició dels residus, que es considera que té impacte 0.

Socials

  • Creació de 602 llocs de treball per l’activitat del projecte.
  • Contractació de personal de les poblacions circumdants. Això és especialment important tenint en compte que molts dels empleats actuals no tenien accés a la seguretat social abans de treballar a l’abocador.
  • Formació del personal en l’operació i manteniment del sistema, mitjançant la realització de 20 cursos durant els últims 3 anys, que ha ajudat al seu desenvolupament personal i professional. Aspecte realment important, perquè la major part dels equips i tecnologia instal·lats eren importats des d’altres països i calia assegurar que el projecte es pot controlar de forma segura i millorar la qualitat del treball dels empleats.
  • Sensibilització de la població local, atès que es considera un element clau per al bon tractament i gestió dels residus. Així, s’ha inclòs el lliurament de material d’informació, educació porta a porta i educació a l’escola.
  • Dinamització socioambiental, a través de la creació d’una zona d’hivernacles a la zona de l’abocador, on s’aprofita l’energia del propi projecte per conrear diferents flors, hortalisses i fruites.

Més informació: