Gupta Project

L’activitat del projecte consisteix en la instal·lació de 2 aerogeneradors de 1,5MW cadascun, amb un total de 3MW. L’electricitat generada es subministra a la Tamil Nadu Electricity Board (TNEB), que forma part de la Xarxa Elèctrica del Sud-est de l’Índia.

A conseqüència del projecte s’augmenta tant la capacitat de la xarxa de distribució com es desplaça una quantitat equivalent d’energia elèctrica provinent de combustibles fòssils.

El promotor del projecte Gupta Coalfields & Washeries Limited, ha decidit implantar una estratègia empresarial responsable i sostenible, i promoure el desenvolupament sostenible a través de la generació d’energia renovable a través del suport del Clean Development Mechanism (CDM) de les Nacions Unides.

BENEFICIS

Ambientals

  • Disminució de les emissions de gasos d’efecte hivernacle associades a l’ús de combustibles fòssils per a la generació d’energia elèctrica. Específicament es substitueix l’ús del carbó emprat fins ara, per l’aprofitament d’energia eòlica.
  • Reducció al mínim dels impactes negatius associats a l’emissió de gasos d’efecte hivernacle alhora que contribueix al desenvolupament socioeconòmic de la regió.

Socials

  • Increment del valor del sòl on s’ubica el projecte. La instal·lació de parcs eòlics requereix de grans extensions de terra, el qual permet apreciar el valor del sòl que d’una altra manera es mantindria amb preus molt baixos degut a que la majoria d’aquestes terres són molt poc productives.
  • Creació d’oportunitats d’ocupació directe per a la població local, no només durant el muntatge i posada en servei de les turbines, sinó també en la fase de funcionament i manteniment posterior dels aerogeneradors, millorant significativament el nivell de vida de la població.
  • Millora del servei de subministrament elèctric, perquè l’electricitat generada és abocada a la Xarxa Regional Oest a través de la xarxa local, el qual ha millorat la freqüència i disponibilitat d’energia elèctrica. Això ha ofert noves oportunitats per a les indústries i activitats econòmiques i pels consumidors locals, propiciant l’augment d’ocupació laboral indirecta.
  • Descentralització del poder econòmic, perquè el projecte Gupta contribueix al benestar econòmic de la nació a través de la reducció del consum de carbó i altres combustibles fòssils per la generació d’electricitat. Això ha permès diversificar l’oferta energètica nacional, dominada per l’ús de combustibles convencionals.

Més informació: