Bandeira and Capelli ceramics

El projecte consisteix en dues petites indústries de ceràmica vermella i prototípica. Capelli ceràmica produeix principalment teules, mentre que Bandeira ceràmica produeix maons. Ambdues indústries s’orienten principalment al mercat d’Alagoas i altres estats de la regió del nord-est de Brasil.

El combustible emprat abans del projecte per coure els dispositius ceràmics era fusta nativa d’activitats de desforestació dels biomes del Bosc Atlàntic i la Caatinga.

Amb l’execució del projecte, la fusta nativa s’ha substituït per biomassa renovable existent a la regió (bambú, serradures, canya de sucre i closca de coco) que redueix les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle associades a l’activitat original.

BENEFICIS

Ambientals

  • Lluitar contra la desforestació dels biomes del Bosc Atlàntic i la Caatinga, a través de la substitució de la fusta nativa provinent de la desforestació dels dos biomes per biomassa renovable per generar energia tèrmica.
  • L’activitat del projecte generarà energia tèrmica sense estimular la desforestació, a través de l’ús d’abundant biomassa (closca de coco, bambú, serradures i canya de sucre).

Sociales

  • El projecte ha contribuït a generar llocs de treball i al desenvolupament social, a més del medi ambient. Per tant, aquest projecte ajuda al desenvolupament sostenible de les comunitats locals de l’àrea del projecte. Concretament, ceràmiques Bandeira compta amb 99 treballadors i Ceràmiques Capelli en compta amb 95.
  • El treball en el procés productiu requereix un esforç físic elevat que dificulta la inserció de les dones en aquest tipus de funcions. Tot i això, a Ceràmiques Bandeira hi treballen tres dones amb funcions en l’administració. En relació amb la inclusió de discapacitats, Ceràmiques Bandeira té cinc treballadors a l’empresa. En el cas de Ceràmiques Capelli, aquesta no compta amb treballadors discapacitats però sí de quatre dones treballant en l’administració i una en el procés de producció.

Més informació: